Материали

Yankova, Ivanka, Silvia Stancheva, Rumelina Vasileva, Tzvetelina Dimitrova. Study of the Effect of Indicators for Research Impact and Mechanism for their Implementation for the Redesign of the Bulgarian Academic Publications and the Researchers’,Publication Competencies. // 7th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2015), 26-29 May 2015, Paris France

Станчева, Силвия. Индикатори за научно въздействие и механизми за тяхното прилагане. // Трети национален семинар с международно участие «Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации» – 2015 г.

Участие на екипа в Талин, Естония на конференцията на ECIL  два доклада:

  • Yankova, Ivanka,  Rumelina Vasileva, Tzvetelina Dimitrova, Kamelia Nusheva. Creation and Implementation of  Interactive Model for Training of Academic Authors in How to Publish Successful Research Publications.
  • Stoykova, Dobrinka, Silviya Stantcheva. How to Organize IL Education for Bulgarian Authors and Publisher of Impact Factor Publications – Project in Progress.

Представяне

Платформа за обучение.

От Галерия

За проекта

Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показателите за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знанието“
Ръководител: Доц. д-р Добринка Стойкова
Договор № ДФНИ К 02/2 (№ ФНИ К 02/79) Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН