Проучване на добри практики

Детайлно проучване на чуждестранните и българските издания с импакт фактор и покритите от тях критерии и индикатори въз основа на безплатния достъп до Web of Science, Journal Citation Report, InCites, Scopus, Science Direct.

  1. Good publication practice for communicating company sponsored medical research: the GPP2 guidelines
  2. Good research practice: Principles and guidelines
  3. HRB Guidelines for Host Institutions on Good Research Practice
  4. УСПЕШНОТО НАУЧНО СПИСАНИЕ – РЪКОВОДСТВО ЗА РЕДАКТОРИ И ИЗДАТЕЛИ
  5. Model Transparency and Validation: A Report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force–7
  6. PRINCIPLES OF GOOD RESEARCH PRACTICE FOR PUBLICATION & AUTHORSHIP
  7. Promoting good practice and preventing misconduct

От Галерия

За проекта

Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показателите за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знанието“
Ръководител: Доц. д-р Добринка Стойкова
Договор № ДФНИ К 02/2 (№ ФНИ К 02/79) Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН