Обща информация

Българските научни издания, част от националното ни историческо наследство, разпространяват фундаментални и приложни научни изследвания и публикации, създадени предимно от български автори. Научната им стойност и влиятелност се оценяват с наукометрични и социално-икономически показатели – предмет на библиометрия, наукометрия, социални и хуманитарни науки.

Цел на проекта

Проектът има за цел да обобщи международния и български опит в издаването на научни изследвания и в развитието на техните автори и да ги интегрира с нови научни идеи за постигане на най-високи критерии за влиятелност и интелигентен растеж, като отчита характеристиката на съвременното общество на знанието.

Задачи

Проектът има иновативна научно-приложна задача да създаде инструменти за редизайн на научните издания и за придобиване на наукометрични знания и аналитични умения от пишещите изследователи, с които да се постигне световнозначимо въздействие на българската наука. Научни издателства, МОН, ФНИ, ИФ, университети, БАН ще ползват практическите инструменти, създадени от проекта – една дългоочаквана комплексна система за подобряване на резултатите от научната дейност в България. Научни колективи, изследователи, докторанти, постдокторанти ще разполагат с удобен и надежден инструмент за усъвършенстване и повишаване на научните им работи и качества.

Методи

Методи: анализ и синтез; библиометрични, наукометрични и анкетни проучвания, информационен подход, интердисциплинарни въздействия, Case Study , база данни, интерактивност и обучителни модули.

Очаквани резултати

Резултати: научни продукти – съобщения, доклади, наръчници, монография, изследвания, анкетни проучвания, сборник и др. научно-приложни – жива, интелигентна интерактивна среда с апликации за редизайн, консултативни и обучителни модули, допринасящи за развитие в съответствие с индикатори за интелигентен растеж на ЕС и Иновационната стратегия за Интелигентна специализация на РБ.

УниБИТ ще се утвърди като иновативен център за развитие на по-квалифицирани човешки ресурси и катализатор за промяна на българските научни издания в модерни и влиятелни разпространители.

В научната група на проекта е включен научноизследователски екип от учени и преподаватели, постдокторанти и докторанти от УниБИТ

Какво предстои да бъде направено?

От Галерия

За проекта

Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показателите за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знанието“
Ръководител: Доц. д-р Добринка Стойкова
Договор № ДФНИ К 02/2 (№ ФНИ К 02/79) Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН