Предстоящо

 • View Fullscreen
 • Проучване на добри практики – публикуване на проучването на сайта на проекта
 • Изследване на влиянието на индикатори и механизми за прилагане върху редизайна на изданията и изграждане на умения у авторите. Продължителността на това изследване обхваща и работни посещения, по време на които се предвижда да се събира материал за анализ. Ще се публикува на сайта на проекта.
 • Провеждане на ретроспективен анализ и препоръки за редизайн на научните издателства и за промяна на подготовката на пишещите изследователи. Публикуване на сайта на научно съобщение, брошура и предложение за ново, допълващо учебно съдържание.
 • Работни изследователски посещения в български научни издателства и редакторски екипа на научни издания
 • Провеждане на анкетно проучване относно условията, компетентността, моделите и необходимите познания, готовността и мотивацията за редизайн на научните издания и за публикуване в световнозначими научни издания
 • Издаване на наръчник за редизайн на българските научни издания с цел класирането им сред изданията с импакт фактор – в книжен и в електронен формат, качен на уебсайта на проекта и на DVD
 • Издаване на наръчник за подготовка на български учени за успешно публикуване в издания с импакт фактор, за справяне с информационни и аналитични инструменти, за създаване на успешни авторски колективи и сътрудничества, за рефериране, индексиране и изготвяне на библиографски описания, за проследяване на процеса на публикуване и разпространение
 • Създаване на идеен проект за „Интерактивна апликация за редизайн на научни издания за постигане на импакт фактор и на интерактивна апликация за изграждане на умения на автори да публикуват в издания с импакт фактор и да се справят с информационно-аналитични инструменти“.
 • В края на първия етап от изпълнението на проекта се планира да бъде организиран Семинар за представяне на идейния проект с двете апликации
 • Представяне на идейния проект „Интерактивна апликация за редизайн на научни издания за постигане на импакт фактор и на интерактивна апликация за изграждане на умения на автори да публикуват в издания с импакт фактор и да се справят с информационно-аналитични инструменти“ на Кръгла маса с представители на МОН, НАОА и др. институции, определящи стратегии за развитие на науката в България. Създаване на брошура, която ще се разпространи до участниците предварително, заедно с издадените наръчници.

Кои са членовете на научноизследователския екип?

View Fullscreen

От Галерия

За проекта

Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показателите за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знанието“
Ръководител: Доц. д-р Добринка Стойкова
Договор № ДФНИ К 02/2 (№ ФНИ К 02/79) Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН