Най-новите изследвания в академичното издаване

Проследяване на най-новите изследвания в академичното издаване и наукометрия.

  1. HRB Guidelines for Host Institutions on the Handling of Allegations of Research Misconduct
  2. Best Practice Guidelines on Publication Ethics: a Publisher’s Perspective

От Галерия

За проекта

Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показателите за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знанието“
Ръководител: Доц. д-р Добринка Стойкова
Договор № ДФНИ К 02/2 (№ ФНИ К 02/79) Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН