Материали

1. Yankova, Ivanka, Silvia Stancheva,Stoyan Denchev, Irena Peteva. Model for achieving the indicators for influence in scientific areas of Bulgarian academic journals. 8th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 24 – 27 May, 2016, Senate House, University of London [S.l.], v. 5, n. 4, p. 829-835, apr. 2017. ISSN 2241-1925.

Available at: http://qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/8>. Date accessed: 22 sep. 2017.

2. Yankova,Ivanka, Peteva, Irena, Stancheva, Silvia, Nusheva, Kamelia, Dimitrova, Tzvetelina.Information Literacy and Professional Development of Students Graduated Library Studies in Bulgaria – Impact of the Indicators for Intelligent Growth in Modern Society of Knowledge. The Fifth European Conference on Information Literacy (ECIL,) September 18th-21st, 2017, Saint-Malo, France  

 3. Peteva, I., I. Yankova, S. Stancheva, R. Vasileva, T. Dimitrova. Research of the Bulgarian scientists’ issues with the publishing in scientific periodicals with impact factor.10th annual International Conference of Education, Research and Innovation,16-18 November, 2017, Seville, Spain

 4. Peteva, I., I. Yankova, S. Stancheva. Scientific and Practical Achievements for Lifelong Learning Applied in the University of Library Studies and Information Technologies.The Seventh Editionof the International Conference “New Perspectives in Science Education”, 22 – 23 March 2018, Florence, Italy

5. Yankova,Ivanka, S. Stancheva, R. Vasileva, T. Dimitrova. Impact of Communication on Learnability in Lifelong Learning Business Models. 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 16-18 November, 2017, Seville, Spain

6. Василева,Румелина, Иванка Янкова, Камелия Нушева. Диалектиката „четене“: “писане“ – логосът на научната комуникация. Доклад, изнесен в рамките на Международния пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-гръцки културни общувания“, 29 май – 05 юни 2017 г. Република Гърция

7. Василева, Румелина и Иванка Янкова. Да лобираш пред себе си и за себе си – или как да превърнем академичните библиотеки в здравото сърце на университетите  и на българския потенциал. Доклад, изнесен в рамките на Десетия международния пътуващ семинар на УниБИТ „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-унгарски културни общувания“, 30 май – 05 юни 2016 г., гр. Будапеща, Унгария.

8. Стойкова, Добринка и Цветелина Димитрова. Анализ на анкетата за установяване на степента на информираност на българските издатели за критериите за рефериране на научните издания. // Bibliosphere, Electronic journal of services, resources and technology in information science and libraryhttp://bibliosphere.eu/2016.

9. Yankova, Ivanka, Rumelina Vasileva. Competent Contributors – The New Vision for Modern Training and a Learning Library as an Institution of Memory аnd Knowledge = Компетентни съмишленици – новата визия за съвременна обучаваща и учеща се библиотека като институция на паметта и знанието. // Knowledge – International Journal

 

Yankova, Ivanka, Silvia Stancheva, Rumelina Vasileva, Tzvetelina Dimitrova. Study of the Effect of Indicators for Research Impact and Mechanism for their Implementation for the Redesign of the Bulgarian Academic Publications and the Researchers’,Publication Competencies. // 7th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2015), 26-29 May 2015, Paris France

Станчева, Силвия. Индикатори за научно въздействие и механизми за тяхното прилагане. // Трети национален семинар с международно участие «Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации» – 2015 г.

Участие на екипа в Талин, Естония на конференцията на ECIL  два доклада:

  • Yankova, Ivanka,  Rumelina Vasileva, Tzvetelina Dimitrova, Kamelia Nusheva. Creation and Implementation of  Interactive Model for Training of Academic Authors in How to Publish Successful Research Publications.
  • Stoykova, Dobrinka, Silviya Stantcheva. How to Organize IL Education for Bulgarian Authors and Publisher of Impact Factor Publications – Project in Progress.

Представяне

Платформа за обучение.

От Галерия

За проекта

Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показателите за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знанието“
Ръководител: Доц. д-р Добринка Стойкова
Договор № ДФНИ К 02/2 (№ ФНИ К 02/79) Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН