Контакти

За въпроси, свързани с проекта, можете да се свържете с нас по един от следните начини:

  • Имейл: redesign-impact@gmail.com
  • Адрес: Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119

Карта:

Вижте голяма карта в BGMaps или Google Maps.

От Галерия

За проекта

Изпълнител: Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)
Проект “Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показателите за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знанието“
Ръководител: Доц. д-р Добринка Стойкова
Договор № ДФНИ К 02/2 (№ ФНИ К 02/79) Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН